- โรงงานเอทานอล
- โรงงานกระดาษ
- โรงงานอาหาร
- Wanich Building
- โรงเบียร์
- โรงงานเคมี
- โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
- โรงงานผลิตซอส
- โรงแรม
- โรงงานน้ำอัดลม
- โรงงานน้ำตาล
- ห้องเย็น
- งานเรือ
- โรงงานเหล็ก
- โรงงานบำบัดน้ำเสีย
- โรงไฟฟ้า